Rada Komisarzy Ludowych

Rada Komisarzy Ludowych
Rada Komisarzy Ludowych została powołana dekretem II Wszechrosyjskiego
Zjazdu Delegatów Rad Robotniczych, Żołnierskich
i Chłopskich z 27 października / 9 listopada 1917.
RKL miała rządzić Rosją jako swoisty tymczasowy rząd robotniczo-chłopski do czasu zwołania Wszechrosyjskiego Zgromadzenie
Ustawodawczego. Kierowanie różnymi gałęziami życia publicznego powierzono komisjom, których skład miał zabezpieczać
wprowadzenie w życie programu II Zjazdu „w ścisłej jedności z masowymi organizacjami robotników, robotnic, marynarzy,
żołnierzy, chłopów i urzędników”. Rządy mieli sprawować przewodniczący zarządów tych komisji, tzn. Rada Komisarzy
Ludowych. Prawo kontroli nad jej działalnością i prawo dokonywania zmian w jej składzie przysługiwało Zjazdowi i jego
Centralnemu Komitetowi Wykonawczemu.skład
na główną strone->